Algemene Voorwaarden

Begripsomschrijving

Artikel 1 Toepasselijkheid

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 3 Betaalwijzen en ontvangst van Tickets en Andere Producten

Artikel 4 Tickets en reserveringen

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Artikel 6 Intellectuele Eigendom

Artikel 7 Gedragsregels

Artikel 8 Aanvullende bepalingen

Begripsomschrijving

Aanbod:

Elk aanbod van Kaboom Animation Festival aan de Klant met het doel een overeenkomst te sluiten.

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van Kaboom Animation Festival.

Ander Product:

Alle producten en diensten buiten Tickets, aangeboden door Kaboom Animation Festival, zoals, maar niet beperkt tot overnachtingen, reisservice en handelswaar.

Evenement:

Een openbaar of besloten evenement zoals, maar beperkt tot een voorstelling van artistieke aard, een filmvertoning, een workshop, een tentoonstelling of een live optreden.

Kaboom Animation Festival:

De twee samenwerkende partijen waarmee u als Klan teen Overeenkomst sluit, te weten Stichting KLIK Amsterdam Animation Festival (KLIK) en Stichting Holland Animation Film Festival (HAFF).

Klant:

De partij die een overeenkomst aangaat Kaboom Animation festival.

Locatie:

De plaats waar het Evenement gehouden wordt.

Locatiehouder:

Degene die verantwoordelijk is voor het uitbaten van een Locatie.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Kaboom Animation Festival en u als Klant betreffende de koop en levering van Producten die worden aangeboden door Kaboom Animation Festival.

Partijen:

De Klant en Kaboom Animation Festival gezamenlijk.

Ticket:

Bewijs van toegang tot een Evenement, inclusief tickets voor een enkel Evenement, voor meerdere evenementen, festivalpassen, dagpassen en alle andere toegangsbewijzen die wij via onze online ticketingservice of festivalkassa aanbieden. Een Ticket wordt aangeboden door of vanwege Kaboom Animation Festival en kan bestaan uit een document, een unieke bar- of QR-code of het kan worden geladen op een persoonlijke toegangsbadge die de Klant bij de festivalkassa kan verkrijgen.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en elke Overeenkomst die tot stand komt tussen Partijen per post, email, online en/of aan de festivalkassa en voor elke reservering die de Klant via deze kanalen aanvraagt.

1.2 Algemene voorwaarden van de Locatiehouders kunnen geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op elk Aanbod en elke Overeenkomst die tussen Partijen tot stand komt. Deze algemene voorwaarden kunnen bij de Locatiehouders worden verkregen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 Elk Aanbod van Kaboom Animation Festival is vrijblijvend, onverbindend en beperkt door beschikbaarheid. Programmering en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen en gelden niet als offerte.

2.2 Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op, het moment dat de betaling van de Klant wordt geregistreerd door onze payment serviceprovider.

2.3 Kaboom Animation Festival bevestigt online gesloten Overeenkomsten per email, maar is niet verantwoordelijk voor de correcte ontvangst van deze email door de Klant.

2.4 Zodra een Overeenkomst definitief tot stand is gekomen kan deze niet meer door de Klant worden geannuleerd, ontbonden of gewijzigd.

 

Artikel 3 Betaalwijzen en ontvangst van Tickets en Andere Producten

3.1 Kaboom Animation Festival accepteert de volgende betaalwijzen:

a) MasterCard, Visa, American Express, PayPal (alleen in bepaalde gevallen), IDEAL en Bancontact voor online betalingen.

b) Per pintransactie bij de festivalkassa.

3.2 Andere betaalwijzen worden niet geaccepteerd tenzij expliciet anders wordt aangegeven bij de online kassa of bij de festivalkassa.

3.3 Tickets die online zijn betaald kunnen door de Klant worden ontvangen per email of kunnen bij de festivalkassa worden opgehaald. Tickets die bij de festivalkassa worden gekocht kunnen uitsluitend bij de festivalkassa worden ontvangen op de dag en het moment van betalen.

3.4 Andere Producten kunnen door de Klant worden ontvangen op de wijze(n) die expliciet worden aangegeven door Kaboom Animation Festival voorafgaand aan de online betaling of, indien bij de festivalkassa betaald, op de wijze(n) die bij de festivalkassa worden aangegeven.

 

Artikel 4 Tickets en reserveringen

4.1 Tickets wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang voor één person.

4.2 Tickets worden niet teruggenomen.

4.3 The Klant is zelf verantwoordelijk voor een beveiligde ontvangst van Tickets die per email worden verzonden.

4.4 Tickets zijn en blijven eigendom van Kaboom Animation Festival. Tickets geven de houder het recht om het Evenement bij te wonen waarvoor het werd aangeschaft.

4.5 Zonder voorafgaande toestemming van Kaboom Animation Festival is het Klanten niet toegestaan Tickets op enige wijze door te verkopen aan derden dan wel Tickets op enige ander wijze commercieel, direct of indirect aan derden te (doen) verstrekken noch om hiertoe aanbiedingen te doen.

4.6 De klant die zijn Ticket om niet ter beschikking stelt aan een derde is verplicht om de aan hem opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden, ook op te leggen aan deze derde en staat er jegens Kaboom Animation Festival voor in dat deze derde zijn verplichtingen nakomt.

4.7 Kaboom Animation Festival behoudt zich het recht voor om reserveringen en verkoop te weigeren aan Klanten die de Algemene Voorwaarden niet nakomen.

4.8 Kaboom Animation Festival behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Indien en voor zover een Evenement door Kaboom Animation Festival of de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Kaboom Animation Festival nooit meer vergoeden dan de prijs van het Ticket of van het Andere Product dat werd geannuleerd, mits de Klant het betalingsbewijs kan overleggen. Alle andere kosten die direct of indirect door de Klant zijn betaald aan Kaboom Animatie Festival of aan derden worden niet vergoed.

5.2 Indien Kaboom Animation Festival haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van overmacht, wordt de Overeenkomst ontbonden zonder enige vorm van schadevergoeding tussen Partijen.

5.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, terreurdreiging, oorlogsdreiging, oproer, epidemieën, belemmerende maatregelen van nationale of buitenlandse overheden, staking, brand, sabotage, overstroming, falen en schade aan apparatuur en besturingssystemen en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid waaronder Kaboom Animation Festival het onredelijk acht de Overeenkomst na te komen.

5.4 Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld aanvaardt Kaboom Animation Festival geen aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies, diefstal, misbruik van of schade aan het Ticket.

5.5 Kaboom Animation Festival is niet aansprakelijk voor de verkoop en levering van een Ticket of Ander Product die niet volledig werd afgehandeld door Kaboom Animation Festival en/of de door Kaboom Animation Festival daartoe aangewezen partners.

 

Artikel 6 Intellectuele Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, logo’s, promotionele teksten en muziek en het format van Kaboom Animation Festival berust bij Kaboom Animation Festival. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of ander inbreuk makend gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaboom Animation Festival.

6.2 Alle intellectuele eigendom met betrekking tot de vormgeving en de inhoud van communicatie, publicatie en evenementen van Kaboom Animation Festival kan berusten bij relaties van Kaboom Animation Festival. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of ander inbreuk makend gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

6.3 Kaboom Animation Festival en/of de Locatiehouders behouden zich het recht voor om beeld en/of geluidsopnamen te maken voor, tijdens of na afloop van een Evenement. De Klant en andere bezoeker verklaart hiermee bekend te zijn en ziet nu voor alsdan af van het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar portret/gelijkenis, openbaarmaking en verveelvoudiging van deze opnamen voor publiciteitsdoeleinden door Kaboom Animation Festival en/of de Locatiebeheerders.

 

Artikel 7 Gedragsregels

7.1 Tijdens het Evenement en/of gedurende zijn/haar aanwezigheid op de Locatie is de Klant of andere bezoeker verplicht zich te allen tijde te houden aan zowel deze gedragsregels als aan de gedragsregels van de Locatiehouder.

7.2 De Klant of andere bezoeker is verplicht, indien daarom verzocht, mee te werken aan fouillering door Kaboom Animation Festival of door de Locatiehouder bij bezoek aan het Evenement.

7.3 Het is niet toegestaan om foto, film, geluid of enige andere opnameapparatuur mee te brengen naar of bij zich te hebben op de Locatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaboom Animation Festival en/of op enige wijze opnamen te maken tijdens een Evenement, noch is het toegestaan een mobiele telefoon ingeschakeld te hebben tijdens een Evenement. Kaboom Animation Festival behoudt zich het recht voor om dergelijke apparatuur in beslag te nemen voor de duur van het Evenement, maar accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de in beslag genomen apparatuur.

7.4 Het is niet toegestaan om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar een Evenement of een Locatie.

7.5 Kaboom Animation Festival en/of de Locatiehouder kunnen de Klant of andere bezoeker de toegang tot een Evenement of Locatie ontzeggen indien ze reden hebben om aan te nemen dat het Ticket niet is verkregen van Kaboom Animation Festival of van een door Kaboom Animation Festival geautoriseerde verkoper.

7.6 Kaboom Animation Festival en/of de Locatiehouder kunnen de Klant of andere bezoeker de toegang tot een Evenement of Locatie ontzeggen indien hij/zij arriveert nadat het Evenement is begonnen.

7.7 Kaboom Animation Festival en/of de Locatiehouder behouden zich het recht toe om verdere toegang tot het Evenement of de Locatie te ontzeggen aan Klanten of andere bezoekers die zich niet houden aan deze gedragsregels.

 

Artikel 8 Aanvullende bepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen de Klant en Kaboom Animation Festival is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of tot een overeenkomst tussen de Klant en Kaboom Animation Festival worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of Midden Nederland.

8.2 Eventuele nietigheid of vernietiging van enig deel van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige delen.

8.3 Klachten met betrekking tot goederen en diensten van Kaboom Animation Festival dienen schriftelijk te worden gedaan via info@kaboomfestival.nl. Klachten worden binnen zes weken na ontvangst beantwoord.

Augustus 2019